Propozycja artykułu

[Propozycję recenzji należy zgłosić tutaj.]

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów. Za publikację nie pobieramy żadnych opłat. Prosimy o zapoznanie się z opisem profilu czasopisma. O pełną wersję artykułu poprosimy po akceptacji przesłanego abstraktu.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję:

Oświadczenia

Autor/Autorka/Osoba Autorska musi zaakceptować następujące oświadczenie przed przesłaniem propozycji artykułu:

1. Przesyłając artykuł do InterAlia Autor/Autorka/Osoba Autorska deklaruje, że przestrzega ogólnych zasad uczciwości akademickiej, a nadesłana publikacja nie została złożona czy opublikowana w innym czasopiśmie. W szczególności Autor/Autorka/Osoba Autorska deklaruje, że nadesłany artykuł jest jego/jej własną pracą, tzn. nie zawiera plagiatu ani nie pomija w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację (ghost-writing).

2. Przesyłając artykuł lub inną pracę, Autor/Autorka/Osoba Autorska deklaruje, że w pełni rozumie oraz stosuje się do następujących regulacji dotyczących autorstwa:

a) każda osoba, której wkład w powstanie pracy był istotny, tj. bez tego wkładu nie byłoby tej pracy, określana jest jako (współ-)Autor/Autorka/Osoba Autorska. Wkład musi być znaczący oraz bezpośredni. Każdy Autor/Autorka/Osoba Autorska powinna zatwierdzić ostateczną wersję oraz bierze pełną odpowiedzialność za opublikowaną pracę, zarówno za jej treść, jak i formę;

b) w przypadku, gdy artykuł jest pracą więcej niż jednej osoby, Redakcja wymaga oświadczenia określającego indywidualny wkład każdej osoby, w celu uniknięcia praktyki przypisywania autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła (guest authorship);

c) takie czynności, jak pomoc w uzyskaniu finansowania, opieka naukowa (np. w przypadku promotora/promotorki/osoby promotorskiej), pomoc w pisaniu, edycja tekstu, korekta językowa lub tłumaczenie nie stanowią współautorstwa. Osoby, które podjęły się takiej pracy, powinny być jednak wymienione w podziękowaniach (acknowledge note);

d) kolejność, w której poszczególni Autorzy/Autorki/Osoby Autorskie są wymieniane, nie jest decyzją Redakcji; informację taką Redakcja dostaje od Autora/Autorki/Osoby Autorskiej, która prowadzi z Redakcją korespondencję. Dobrą praktyką jest poinformowanie Redakcji, jakimi kryteriami się kierowano, przyjmując określoną kolejność nazwisk (tj. alfabetycznie czy według wkładu).

3. Przesyłając artykuł lub inną pracę, Autor/Autorka/Osoba Autorska przyznaje InterAlia prawo do opublikowania rzeczonej pracy online w jednym z wydań czasopisma. Autor/Autorka/Osoba Autorska przyznaje również InterAlia niewyłączne prawo do ponownej publikacji rzeczonej pracy w tłumaczeniu lub skróconej formie lub innej formie pochodnej w publikacjach elektronicznych lub drukowanych. Autor/Autorka/Osoba Autorska wyraża również zgodę na wykorzystanie rzeczonej pracy nna licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

4. Przesyłając artykuł do InterAlia, Autor/Autorka/Osoba Autorska zgadza się przestrzegać zasad InterAlia dotyczących treści o charakterze seksualnym. Treści takie są akceptowane pod warunkiem, że

a) są ściśle związane z zawartą w tekście argumentacją i wykorzystane w celach analitycznych, a nie ilustracyjnych, oraz

b) ich użycie – jeśli jest potencjalnie problematyczne z pewnych feministycznych, queerowych lub trans* perspektyw – zostało należycie uzasadnione przez Autora/Autorkę/Osobę Autorską pod względem akademickim i etycznym.