Polityka redakcyjna

Nadesłane artykuły są oceniane przez redakcję oraz, anonimowo, przez dwie osoby recenzujące na zasadach double blind review. Ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych standardów akademickich (spójna metodologia, klarowność wywodu itp.). Recenzenci i recenzentki są dobierani/-e spośród polskich i zagranicznych uczonych specjalizujących się w danej dziedzinie. W przypadku (warunkowego lub ostatecznego) przyjęcia artykułu do druku, Autorzy i Autorki otrzymują szczegółową listę poprawek sugerowanych przez redakcję i recenzentów/ recenzentki, a w przypadku odrzucenia — szczegółowe uzasadnienie. Autorki oraz Autorzy mają prawo ustosunkować się w korespondencji z Redakcją do tych uwag recenzenckich i/ lub redaktorskich, z którymi się nie zgadzają.


OŚWIADCZENIA 

Przesłanie artykułu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/ Autorka przestrzega wszelkich zasad etyki i rzetelności obowiązujących w nauce. W szczególności, Autor/ Autorka oświadcza, że artykuł jest jego/ jej oryginalnym dziełem, tj. nie zawiera elementów plagiatu ani tzw. ghostwriting. W przypadku artykułów podpisanych przez więcej niż jedną osobę, współautorzy/ współautorki są zobowiązani/-e określić indywidualny wkład pracy w powstanie artykułu (ma to na celu zapobieganie zjawisku „autorstwa honorowego”, czyli guest authorship). Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, piętnowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.

Składając artykuł lub inny materiał do druku, Autorka/ Autor przyznaje redakcji InterAlia prawo publikacji tego materiału w jednym z numerów czasopisma, publikowanym i ogólnie dostępnym w sieci internetowej. Ponadto Autor/ Autorka przyznaje redakcji InterAlia niewyłączne prawo ponownej publikacji tego materiału w tłumaczeniu na inny język lub w wersji skróconej, lub też w innej formie zależnej, w wydawnictwach elektronicznych lub drukowanych. Jednocześnie Autorzy i Autorki wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich artykułów zawartych w czasopiśmie InterAlia zgodnie z warunkami licencji CC – Uznanie autorstwa. Prawa autorskie do treści tekstów pozostają u autorów, natomiast prawa do zredagowanych wersji artykułów należą do redakcji InterAlia.

Zgłaszając propozycję artykułu, Autorki i Autorzy zgadzają się przestrzegać przyjętych przez redakcję zasad odnośnie treści o charakterze otwarcie seksualnym. Treści takie są akceptowalne pod następującymi warunkami: 1) są one ściśle związane z przedstawioną argumentacją i są niezbędne do celów analitycznych, nie zaś dołączone w charakterze ilustracji, oraz 2) ich wykorzystanie – zwłaszcza w przypadku, gdy mogłoby okazać się problematyczne z punktu widzenia pewnych odmian feminizmu, queer, lub trans* – jest dobrze uzasadnione przez Autorkę/a pod względem merytorycznym i etycznym.

Skip to content