Proces wydawniczy

Etyka wydawnicza

Redakcja zobowiązuje się do niepublikowania prac naukowych, w których występują poważne uchybienia badawcze, w tym plagiat, nierzetelnie wykorzystane źródła, lub sfałszowane/sfabrykowane dane. Jeśli Redakcja zostanie powiadomiona o takim uchybieniu w opublikowanym już artykule, postąpi zgodnie z wytycznymi COPE.

Wszelkie informacje o konflikcie interesów są ogłaszane wraz z artykułem. Jeśli konflikt interesów został ujawniony po ukazaniu się artykułu, ukazuje się sprostowanie.

Prace nadesłane przez osoby z Redakcji przechodzą zwykły proces recenzji (double blind review), przy czym osoby recenzujące są wskazywane przez pozostałe osoby z Redakcji.

Redaktorzy zachęcają Autorki/Autorów/Osoby Autorskie do udostępniania danych źródłowych, jeśli tylko jest to wskazane. Wymóg udostępnienia danych osobom recenzującym może wystąpić w przypadku podejrzenia uchybień badawczych. Osobom publikującym zaleca się zachowanie danych źródłowych również na wypadek głosów polemicznych.

Artykuł może zawierać link do oddzielnego zestawu danych udostępnionych online w celu uzupełnienia, poszerzenia lub zilustrowania argumentacji zawartej we właściwym tekście. Będzie to szczególnie przydatne w przypadku zestawów danych, które mogą być trudne lub niemożliwe do zawarcia w artykule. Artykuł powinien jednak tworzyć spójną całość i być zrozumiały również bez sięgania do takiego zestawu danych.

Redakcja weźmie pod uwagę ewentualne propozycje polemicznych debat oraz sprostowań ogłaszanych po ukazaniu się pracy naukowej. Przed podjęciem decyzji o publikacji polemiki lub sprostowania redakcja skonsultuje tę propozycję z Autorkami/Autorami/Osobami Autorskimi, a w uzasadnionych przypadkach także osobami, które recenzowały artykuł.

Redakcja sprawuje nadzór etyczny nad procesem redakcyjnym. Redakcja odbywa regularne zebrania, podczas których redaktorzy wspólnie omawiają kwestie etyczne, które mogą się pojawić.

Recenzowanie

W większości przypadków proces wydawniczy rozpoczyna się w chwili nadesłania propozycji artykułu, a w nielicznych przypadkach pełnego tekstu. Po wewnętrznej dyskusji, jeżeli co najmniej dwie osoby z Redakcji wyrażą zainteresowanie tekstem, osoby autorskie otrzymują informację o wstępnym zainteresowaniu publikacją maszynopisu. W przeciwnym wypadku otrzymują one wiadomość z wyjaśnieniem, dlaczego Redakcja nie zdecydowała się przyjąć propozycji. Wiadomość może zawierać zaproszenie do ponownego złożenia propozycji po dokonaniu zmian, lub do przesłania innej propozycji w przyszłości.

Nadesłane artykuły są oceniane przez Redakcję oraz, anonimowo, przez dwie osoby recenzujące na zasadach double blind review. Ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych standardów akademickich (stosowna metodologia, klarowność wywodu itp.). Osoby recenzujące są dobierane przez Redakcję spośród polskich i zagranicznych uczonych specjalizujących się w danej dziedzinie, przy zachowaniu zasady braku konfliktu interesów. Osoba recenzująca rekomenduje jedną z poniższych opcji: „Przyjąć”, „Przyjąć po dokonaniu poprawek”, „Chcę przeczytać poprawiony artykuł, zanim podejmę decyzję” oraz „Odrzucić”.

Autorka/Autor/Osoba Autorska otrzymuje recenzje, którym zazwyczaj towarzyszą komentarze od Redakcji. Dwie rekomendacje „Odrzucić” kończą proces wydawniczy. W takich przypadkach Autorka/Autor/Osoba Autorska otrzymuje szczegółowe wyjaśnienie, decyzji. W przypadku (warunkowego lub ostatecznego) przyjęcia artykułu do druku, Autorka/Autor/Osoba Autorska otrzymuje szczegółową listę poprawek sugerowanych przez Redakcję i osoby recenzujące. Po przesłaniu poprawionego maszynopisu Redakcja podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu. W niektórych przypadkach artykuł wysyłany jest do dodatkowej osoby recenzującej.

Autorki/Autorzy/Osoby Autorskie mają prawo ustosunkować się w korespondencji z Redakcją do tych uwag recenzenckich i/ lub redaktorskich, z którymi się nie zgadzają. Autorki/Autorzy/Osoby Autorskie mają również prawo zakwestionować decyzję o odrzuceniu tekstu. W takich przypadkach Redakcja ponownie konsultuje się z osobami, które recenzowały tekst.

Procesowi recenzji na zasadach double blind review podlegają jedynie prace naukowe. Publikujemy również recenzje książek, prace literackie i artystyczne, raporty, komentarze i inne materiały. Prace nierecenzowane ukazują się w osobnej sekcji numeru, jako np. „Varia”, „Notatki”, „Performans”, czy Recenzja”.

Nadesłane artykuły są oceniane przez redakcję oraz, anonimowo, przez dwie osoby recenzujące na zasadach double blind review. Ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych standardów akademickich (spójna metodologia, klarowność wywodu itp.). Osoby recenzenckie są dobierane spośród polskich i zagranicznych uczonych specjalizujących się w danej dziedzinie, przy zachowaniu zasady braku konfliktu interesów. W przypadku (warunkowego lub ostatecznego) przyjęcia artykułu do druku, Autorzy i Autorki otrzymują szczegółową listę poprawek sugerowanych przez redakcję i recenzentów/ recenzentki, a w przypadku odrzucenia — szczegółowe uzasadnienie. Autorki oraz Autorzy mają prawo ustosunkować się w korespondencji z Redakcją do tych uwag recenzenckich i/ lub redaktorskich, z którymi się nie zgadzają.

Wskazówki dla Autorek/Autorów/Osób Autorskich

Prosimy o nadsyłanie propozycji niepublikowanych wcześniej artykułów w języku polskim, angielskim lub hiszpańskim za pośrednictwem tego formularza. Propozycje recenzji prosimy składać tutaj.

Po akceptacji zgłoszenia otrzymasz link do formularza, który służy do przesłania pełnego artykułu. Załączony dokument powinien być zapisany w formacie .doc, .docx, .rtf lub .odt. Bez uprzedniej zgody redakcja nie przyjmuje tekstów przesyłanych bezpośrednio na skrzynkę pocztową.

Rekomendowana objętość artykułu wynosi od 30 000 do 60 000 znaków ze spacjami, wraz z bibliografią, abstraktem (ok. 300 słów) oraz maksymalnie pięcioma słowami kluczowymi, które należy dołączyć do artykułu. W przypadku recenzji rekomendowana objętość tekstu wynosi od 5 000 do 9 000 znaków ze spacjami.

Teksty powinny być zredagowane czcionką Times New Roman 12 pkt., z interlinią 1,5.

Odwołania do źródeł, zarówno w tekście głównym jak i w przypisach, należy podawać w nawiasach: (Bersani, 2009: 25) lub (2009: 25), jeżeli nazwisko autora widnieje już w tekście.

Przypisy dolne (Times New Roman 10 pkt., z interlinią 1) powinny zawierać jedynie informacje poboczne, uzupełniające tekst główny. Znaki przestankowe należy wstawiać po cyfrze odsyłającej do przypisu.

Cytaty powinny być opatrzone standardowymi znakami cudzysłowu („ ”). W przypadku cytatów wewnątrz cytatów należy użyć cudzysłowu francuskiego (« »).

Cytaty zajmujące ponad trzy linijki tekstu (około 35 słów) należy wydzielić do osobnego akapitu, bez użycia cudzysłowu, rozmiar czcionki 10 pkt. Akapit ten powinien posiadać wcięcie wielkości 1 centymetra z lewej strony. Przed i po cytacie blokowym należy pozostawić jedną pustą linię.

Fragmenty pominięte w przytaczanym cytacie należy zaznaczyć wielokropkiem w nawiasach kwadratowych: […]. Jeśli oryginalny tekst zawiera takie pominięcia, należy użyć nawiasów okrągłych: (…).

Wyrazy obcojęzyczne powinny być zapisane kursywą. W bibliografii końcowej należy zachować oryginalny opis dokumentu, tj. zapis dużą literą tytułów publikacji w języku angielskim czy miejsc wydania w języku oryginału (np. New York, a nie Nowy Jork).

Bibliografię (zawierająca wyłącznie źródła przywoływane w artykule) należy ułożyć w porządku alfabetycznym, według następujących wskazówek:

Opis bibliograficzny powinien uwzględniać numer DOI (Digital Object Identifier), jeżeli dany dokument go posiada. Jeśli numer DOI nie jest podany, należy samodzielnie zweryfikować publikację za pomocą wyszukiwarki Cross/Ref Simple Text Query

Książki: Nazwisko, Imię (rok wydania), Tytuł, Miejsce wydania, Wydawnictwo.

Przykłady:

Butler, Judith (1997a), Excitable Speech. A Politics of the Performative, New York, Routledge.

—―—. (1997b), The Psychic Life of Power. Theories in Subjection, Stanford, Stanford University Press.

Chen, Mel Y. (2012), Animacies. Biopolitics, Racial Mattering, and Queer Affect, Durham, London, Duke University Press, https://doi.org/10.1515/9780822395447

Redakcje: Nazwisko, Imię (red.) (rok wydania), Tytuł, Miejsce/-a wydania, Wydawnictwo.

Przykład:

Sedgwick, Eve Kosofsky i Adam Frank (red.) (1995), Shame and Its Sisters. A Silvan Tomkins Reader, Durham, London, Duke University Press.

Artykuły w czasopismach: Nazwisko, Imię (rok wydania), „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, numer lub tom.numer: pierwsza i ostatnia strona tekstu.

Przykłady:

Garlinger, Patrick Paul i Rosi H. Song (2004), „Camp: What’s Spain Got to Do With It?”, Journal of Spanish Cultural Studies, 5.1: 3-12, https://doi.org/10.1080/1463620032000173741

Mérida Jiménez, Rafael M. (2015), „Cristina Peri Rossi en Triunfo: género y sexualidad en la prensa de la Transición española”, Cuadernos de Investigación Filológica, 41: 129-139, https://doi.org/10.18172/cif.2736

Rozdziały w tomach zbiorowych: Nazwisko, Imię (rok wydania), „Tytuł rozdziału/artykułu”, Tytuł książki, Imię Nazwisko (red.), Miejsce wydania, Wydawnictwo: pierwsza i ostatnia strona tekstu.

Przykład:

Lauretis, Teresa de (1993), „Sexual Indifference and Lesbian Representation”, The Lesbian and Gay Studies Reader, Henry Abelove, Michèle Aina Barale i David M. Halperin (red.), New York, Routledge: 141-158.

Źródła internetowe: Nazwisko, Imię (rok [jeśli podano]), „Tytuł dokumentu”, Nazwa strony internetowej, numer strony (jeśli podano), odnośnik URL

Przykłady:

Gajowy, Aleksandra (2018), „Performativity of the Private: The ambiguity of reenactment in Karol Radziszewski’s Kisieland”, ARTMargins Online, https://artmargins.com/performativity-of-the-private/

Villena, Luis Antonio de, „Lecturas homoeróticas de Lorca”, Centro Virtual Cervantes, https://cvc.cervantes.es/literatura/lorca_america/lorca_lecturas.htm

Filmy: Nazwisko, Imię (reż.) (rok wydania), Tytuł, Instytucja lub Wytwórnia Filmowa (jeśli podano).

Przykłady:

Engel, Antke i Filmfetch (Tali Tiller, Magda Wystub) (reż.) (2021), KÖRPER. Einführungen in Queer Theory, FernUniversität Hagen, https://www.fernuni-hagen.de/bildungswissenschaft/bildung-differenz/video-audio/queer-theory-videos/koerper.shtml

LaBruce, Bruce (reż.) (2004), The Raspberry Reich, Jürgen Brüning Filmproduktion.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z redakcją.

OŚWIADCZENIA

Autor/Autorka/Osoba Autorska musi zaakceptować następujące oświadczenie przed przesłaniem propozycji artykułu:

1. Przesyłając artykuł do czasopisma InterAlia Autor/Autorka/Osoba Autorska deklaruje, że przestrzega ogólnych zasad uczciwości akademickiej, a nadesłana publikacja nie została złożona czy opublikowana w innym czasopiśmie. W szczególności Autor/Autorka/Osoba Autorska deklaruje, że nadesłany artykuł jest jego/jej własną pracą, tzn. nie zawiera plagiatu ani nie pomija w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację (ghost-writing).

2. Przesyłając artykuł lub inne dzieło, Autor/Autorka/Osoba Autorska deklaruje, że w pełni rozumie oraz stosuje się do następujących zasad dotyczących autorstwa:

a) Każda osoba, której wkład w powstanie dzieła był fundamentalnie istotny, tj. bez tego wkładu dzieło to nie mogłoby powstać, powinna być wskazana jako jako (współ-)Autor/Autorka/Osoba Autorska, przy czym wkład tej osoby musi być znaczący oraz bezpośredni. Każdy Autor/Autorka/Osoba Autorska powinna zatwierdzić ostateczną wersję dzieła i przyjąć pełną odpowiedzialność za jego treść i formę.

b) W przypadku dzieła więcej niż jednej osoby, Redakcja wymaga oświadczenia określającego indywidualny wkład każdej osoby, w celu uniknięcia praktyki przypisywania autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła (guest authorship).

c) Czynności takie jak pomoc w uzyskaniu finansowania, opieka naukowa (np. w przypadku promotora/promotorki/osoby promotorskiej lub przełożonego), pomoc przy pisaniu, edycja tekstu, korekta językowa oraz tłumaczenie nie stanowią współautorstwa. Osoby, które wykonały te czynności należy wymienić w podziękowaniach (acknowledgements).

d) Kolejność wymienienia poszczególnych Autorek/Autorów/Osób Autorskich zależy od nich samych i zostaje redakcji zakomunikowana przez Autora/Autorkę/Osobę Autorską, która kontaktuje się z redakcją. Dobrą praktyką jest zamieszczenie noty wyjaśniającej kryteria, jakimi kierowano się ustalając kolejność nazwisk (np. alfabetycznie lub według wkładu pracy).

3. Przesyłając artykuł lub inne dzieło, Autor/Autorka/Osoba Autorska przyznaje czasopismu InterAlia prawo do opublikowania tego dzieła w trybie online w jednym z wydań czasopisma. Ponadto Autor/Autorka/Osoba Autorska przekazuje InterAlia niewyłączne prawo do ponownej publikacji tegoż dzieła w tłumaczeniu, skróconej formie lub innej formie pochodnej, w publikacjach elektronicznych oraz drukowanych. Autor/Autorka/Osoba Autorska wyraża też zgodę na wykorzystanie dzieła na warunkach licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

4. Przesyłając artykuł lub inne dzieło do czasopisma InterAlia, Autor/Autorka/Osoba Autorska zgadza się przestrzegać zasad dotyczących treści o charakterze seksualnym. Treści takie są akceptowalne pod warunkiem, że:

a) są ściśle związane z zawartą w tekście argumentacją i są wykorzystane w celach analitycznych, a nie tylko ilustracyjnych, oraz

b) ich użycie – o ile jest potencjalnie problematyczne z określonej perspektywy feministycznej, queerowej lub trans* – zostało należycie uzasadnione przez Autora/Autorkę/Osobę Autorską na poziomie naukowym oraz etycznym.