wskazówki dla publikujących

Prosimy o nadsyłanie niepublikowanych wcześniej artykułów w formacie DOC lub RTF. Publikujemy artykuły o długości nieprzekraczającej jednego arkusza wydawniczego (40,000 znaków, łącznie z przypisami). Do artykułu należy dołączyć abstrakt oraz biogram (w języku polskim i angielskim).

Nadesłane artykuły są oceniane anonimowo przez recenzentów/ recenzentki przy zachowaniu zasady double blind review. Ocenie podlega przede wszystkim nowatorstwo w ujęciu tematu oraz zachowanie ogólnie przyjętych standardów akademickich. Recenzenci i recenzentki są dobierani/-e spośród polskich i zagranicznych uczonych specjalizujących się w danej dziedzinie. W przypadku (warunkowego lub ostatecznego) przyjęcia artykułu do druku, Autorzy i Autorki otrzymują szczegółową listę poprawek sugerowanych przez redakcję i recenzentów/ recenzentki, a w przypadku odrzucenia — szczegółowe uzasadnienie. Autorki oraz Autorzy mają prawo ustosunkować się w korespondencji z Redakcją do tych uwag recenzenckich i/ lub redaktorskich, z którymi się nie zgadzają.

OŚWIADCZENIA AUTORKI/ AUTORA

Przesłanie artykułu do Redakcji jest równoznaczne z oświadczeniem, że Autor/ Autorka przestrzega wszelkich zasad etyki i rzetelności obowiązujących w nauce. W szczególności, Autor/ Autorka oświadcza, że artykuł jest jego/ jej oryginalnym dziełem, tj. nie zawiera elementów plagiatu ani tzw. ghostwriting. W przypadku artykułów podpisanych przez więcej niż jedną osobę, współautorzy/ współautorki są zobowiązani/-e określić indywidualny wkład pracy w powstanie artykułu (ma to na celu zapobieganie zjawisku „autorstwa honorowego”, czyli guest authorship). Wszelkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, piętnowane i dokumentowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji.

Składając artykuł lub inny materiał do druku, Autorka/ Autor przyznaje redakcji InterAlia prawo publikacji tego materiału w jednym z numerów czasopisma, publikowanym i ogólnie dostępnym w sieci internetowej. Ponadto Autor/ Autorka przyznaje redakcji InterAlia niewyłączne prawo ponownej publikacji tego materiału w tłumaczeniu na inny język lub w wersji skróconej, lub też w innej formie zależnej, w wydawnictwach elektronicznych lub drukowanych. Jednocześnie Autorzy i Autorki wyrażają zgodę na wykorzystywanie swoich artykułów zawartych w czasopiśmie InterAliazgodnie z warunkami licencji CC – Uznanie autorstwa. Prawa autorskie do treści tekstów pozostają u autorów, natomiast prawa do zredagowanych wersji artykułów należą do redakcji InterAlia.

Zgłaszając propozycję artykułu, Autorki i Autorzy zgadzają się przestrzegać przyjętych przez redakcję zasad odnośnie treści o charakterze otwarcie seksualnym. Treści takie są akceptowalne pod następującymi warunkami: 1) są one ściśle związane z przedstawioną argumentacją i są niezbędne do celów analitycznych, nie zaś dołączone w charakterze ilustracji, oraz 2) ich wykorzystanie – zwłaszcza w przypadku, gdy mogłoby okazać się problematyczne z punktu widzenia pewnych odmian feminizmu, queer, lub trans* – jest dobrze uzasadnione przez Autorkę/a pod względem merytorycznym i etycznym.

Prosimy o przesyłanie teksów ujednoliconych wg zasad:

1. Artykuły prosimy przesyłać w programie WORD.

2. Czcionka Times New Roman: w tekście głównym – 12 pkt, interlinia 1,5 pkt; w przypisach – 10 pkt, interlinia 1 pkt.

3. Przypisy: dolne, służące do zawarcia dodatkowych informacji, a nie danych bibliograficznych.

4. Odnośniki do cytowanych źródeł w tekście proszę robić według następującego wzoru: Judith Butler (2001); (Slater 1995: 87); (Sergin, Flora 2005); (Halperin 2007).

5. Cytaty, nie dłuższe niż 250 znaków, powinny być włączone w tekst główny i wyodrębnione za pomocą cudzysłowu (tzw. polski apostrofowy), bez kursywy, opatrzone odsyłaczem, wielkość czcionki 12 pkt. Cytaty dłuższe niż 250 znaków powinny być przeniesione do następnego akapitu, wielkość czcionki 11 pkt, interlinia 1 pkt, opatrzone odsyłaczem.

6. Cytaty zagnieżdżone oznaczamy za pomocą cudzysłowu ostrokątnego tzw. niemieckiego. Przykład: „Cytat »wewnątrz« cytatu”.

7. Wyodrębnianie wyrazów obcych – kursywą.

8. Tytuły filmów, książek, rozdziałów w książce, itp. oznaczamy kursywą, tytuły czasopism – cudzysłowem polskim apostrofowym, bez kursywy.

9. Bibliografia końcowa: Nazwisko, Imię. Data. Tytuł. Podtytuł. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

10. Przykładowe pozycje bibliograficzne:

– książki: Carrington, Christopher. 1999. No place like home: relationships and family life among lesbians and gay men. Chicago: University Of Chicago Press.

– artykułu z tomu zbiorczego (z nazwiskami kilku redaktorów): Bridgewater, Dee. 1997. Effective coming out: self-disclosure strategies to reduce sexual identity bias. W: (red.) Sears, James T., Williams, Walter L. Overcoming heterosexism and homophobia: strategies that work. New York: Columbia University Press, s. 65-75.

– artykułu z czasopisma naukowego: Ho, Sik Ying. 2006. The (charmed) circle game: reflections on sexual hierarchy through multiple sexual relationships. W: „Sexualities” 9, s. 547-564.

– artykułu z gazety: Bajda, Jerzy. 2004. Osobliwa rewolucja. „Nasz Dziennik” 5-6.06.2004.

– artykułu internetowego: Gadomski, Witold. 2011. A zapłata pójdzie pod stołem. „Gazeta Wyborcza” 14.06.2011. http://wyborcza.pl/1,75515,9780713,A_zaplata_pojdzie_pod_stolem.html; dostęp: 20.09.2012.

– filmu: Cronenberg, David, reż. 1991. Naked lunch. Canada, Twentieth Century Fox.