Antke Engel

Antke EngelAntke Engel jest dyrektorką Institute for Queer Theory (iQt) w Berlinie. Pracę doktorską z dziedziny filozofii obroniła na Uniwersytecie Poczdamskim w 2001 r. W swojej pierwszej książce, zatytułowanej Wider die Eindeutigkeit (Przeciw niedwuznaczności, Campus 2002), wysuwa tezę, że queerowość nie polega na dywersyfikacji czy przekraczaniu kategorii płci i seksualności tylko na poszukiwaniu strategii dwuznaczności i stosowania uników (Strategie de VerUneindeutigung). Od 2007 do 2009 r. Engel była stypendystką Institute for Cultural Inquiry w Berlinie, gdzie badała sposoby obrazowania spluralizowanych płci i seksualności w warunkach gospodarki neoliberalnej. Wyniki badań opublikowała w książce Bilder von Sexualität und Ökonomie. Queere kulturelle Politiken im Neoliberalismus (transcript 2009). Zredagowała też monografię zbiorową pod tytułemHegemony and Heteronormativity: Revistiting ‘The Political’ in Queer Politics (Ashgate 2011). Od 2000 r. Engel prowadzi zajęcia na temat teorii queer, poststrukturalistycznej filozofii politycznej oraz intersekcjonalnych studiów genderowych, na stanowiskach wykładowcy i profesora wizytującego w Niemczech i za granicą. Korzystając z metodologii wypracowanych w obrębie analizy dyskursu i krytyki kulturowej – ze szczególnym naciskiem na sztukę i wizualność – zajmuje się seksualnością i pożądaniem, gospodarką neoliberalną, nierównościami społecznymi i konfliktem, a także wzajemnymi relacjami władzy, dominacji i przemocy. Jako dyrektorka iQt organizuje wydarzenia, które łączą osoby zaangażowane w działalność akademicką, aktywistyczną i artystyczną. Proponuje i realizuje nowe formaty konferencji, serii wykładów i warsztatów; prowadzi grupy robocze i spotkania naukowe. Jest również mentorką młodych naukowców i osób działających w sferze kultury.