https://doi.org/10.51897/interalia/BUUZ6740

FULL TEXT PDF

Poza „bezpieczniejszym seksem” – bareback i fetyszyzacja seksu bez zabezpieczenia

Rafał Majka

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

 

Abstrakt

Artykuł stanowi krytyczną genealogię zachodniej gejowskiej postsubkultury bareback, która wyłoniła się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku w reakcji na patologizację nienormatywnych praktyk seksualnych w publicznym dyskursie prewencji HIV/AIDS, heteronormatywizację gejostwa przez asymilacyjny nurt LGBT oraz jako niezgoda na funkcjonowanie w obrębie – narzuconej przez dominującą (biomedyczną i społeczną) konfigurację dyskursywną – narracji już (albo jeszcze nie) społecznie „uśmierconego”, ale już zawsze śmiercionośnego, bo (s)konstruowanego poprzez doświadczenia podatności i ryzyka, geja. Zaproponuję odczytanie postsubkultury bareback oraz pornografii typu bareback jako kulturowej krytyki hegemonicznego instytucjonalnego oraz ideologicznego status quo współczesnego systemu-świata, tj. heteronormatywnego dyskursu zdrowia publicznego, heteroprokreacyjnych filozofii polityczno-społecznych, filozofii neoliberalnego indywidualizmu czy prosystemowego dyskursu moralności.

Słowa kluczowe: postsubkultura bareback, heteronomatywizacja, patologizacja, biopolityka, biomedykalizacja, dyskurs prewencji HIV/AIDS

 

Beyond ‘Safer Sex’ – Bareback and the Fetishisation of Unprotected Sex

Abstract

The article, “Beyond ‘Safer Sex’ – Bareback and the Fetishisation of Unprotected Sex,” is a critical genealogy of the Western gay post-subculture of barebacking, which emerged during the 90s as a reaction to the pathologization of non-normative sexual practices in the public discourse of HIV/AIDS prevention as well as the heteronormativization of the gay identity by the assimilative LGBT movement; also, it can be read as a breaking away from the – imposed by the dominant (biomedical and social) discursive configuration – narrative of an already (or not yet) socially discarded, and always already deadly (because constructed through the experiences of vulnerability and risk), gay identity. I propose a reading of the post-subculture of barebacking and the bareback porn as a cultural critique of the hegemonic institutional and ideological status quo of the modern world-system with its heteronormative public health discourse, heteroreproductive social and political philosophies, philosophy of neoliberal individualism, and normative discourse of morality.

Keywords: bareback postsubculture, heteronormativization, pathologization, biopolitics, biomedicalization, AIDS/HIV prevention discourse