https://doi.org/10.51897/interalia/UHZA4734

FULL TEXT PDF

Od masochizmu do klimatu. Cztery określenia pewnej formy ekspresji seksualnej

Jan Szpilka

ORCID icon https://orcid.org/0000-0003-4490-4952

Uniwersytet Warszawski

 

Abstrakt

Artykuł ten stanowi próbę kontekstualizacji wykształcenia się i użytkowania czterech różnych określeń dla form ekspresji seksualnej popularnie określanej jako sadomasochizm bądź BDSM. Autor odwołuje się do historycznych źródeł z przełomu XIX i XX wieku oraz współczesnych badań terenowych, i demonstruje uwikłanie języka, którym posługujemy się, by mówić o tych zjawiskach, w historię tworzenia i kontestowania seksualnej normy.

 

Słowa kluczowe: sadyzm, masochizm, algolagnia, BDSM, sadomasochizm

 

From masochism to “climate.” Four labels for a certain form of sexual expression

 

Abstract

This paper attempts to contextualize the creation and use of four terms defining forms of sexual expression commonly referred to as „sadomasochism” or „BDSM”. Drawing on historical sources from the turn of the 20th century and on his contemporary field research, the author demonstrates the entanglement of the language that we use to describe those phenomena in the wider history of creating and contesting the sexual norm.

 

Keywords: sadism, masochism, algolagnia, BDSM, sadomasochism