https://doi.org/10.51897/interalia/SEOT5417

FULL TEXT PDF

Dzieci, kochanki, kochankowie, rodzice, przyjaciele – i znowu dzieci. Definicje własne rodziny u osób określających się jako otwarcie niemonogamiczne

Katarzyna Michalczak

Uniwersytet Warszawski

 

Abstrakt:

W artykule podejmuję próbę odpowiedzi na pytanie, jak definiują rodzinę osoby, które wchodzą w relacje otwarcie niemonogamiczne. Część teoretyczna tekstu przybliża trudności i kontrowersje wokół definiowania rodziny, a także zawiera krótki przegląd badań rodzin osób niemonogamicznych. Druga część artykułu opisuje przeprowadzone dotychczas przeze mnie badania osób niemonogamicznych w Polsce, skupiając się na używanych przez nie pojęciach rodziny. Pokrótce opisuję metodologię, techniki oraz badaną grupę, a następnie prezentuję wyniki badań, pokazując, jak moi respondenci i respondentki postrzegają rodzinę oraz jak te definicje mają się do pojęć rodziny „z krwi” i „rodziny z wyboru” (Weston za: Mizielińska 2006), a także jakie znaczenie dla definiowania rodziny przez osoby niemonogamiczne ma rola dzieci.

 

Słowa kluczowe: definicja rodziny; niemonogamia; poliamoria

 

Children, Female Lovers, Male Lovers, Parents, Friends… and Children Again: Family as Defined by Persons Self-Identifying as Openly Non-Monogamous

 

Abstract

This article attempts to answer the question what are the family definitions of persons who maintain openly non-monogamous relationships. In the theoretical part of this article I examine the difficulties and controversies around defining family. I also present the overview of research on non-monogamous persons’ families. The second part of this article refers to my own study of non-monogamous people in Poland, particularly their family notions. First I briefly describe the methodology, research techniques and sample group, then I present my study results. I concentrate on how my respondents understand family and how these definitions relate to the notions of “family of blood” and “family of choice” (Weston, za: Mizielińska 2006). I also focus on the question of the role of children in the family as defined by non-monogamous persons

 

Keywords: definition of the family; nonmonogamy; polyamory