https://doi.org/10.51897/interalia/DPQA9625

FULL TEXT PDF

Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a wyobrażenia o nim zachodnich turystek w Egipcie

Katarzyna Górak-Sosnowska i Maciej Klimiuk

Uniwersytet Warszawski i Szkoła Główna Handlowa; Uniwersytet Warszawski

 

Abstrakt:

Małżeństwo nieoficjalne (ar. zawadż urfi) jest innowacją stosowaną przede wszystkim w Egipcie. Wobec wysokiego kosztu zawarcia związku małżeńskiego, urfi pełni funkcję instrumentalną – legitymizując związek religijnie – a zarazem jest krokiem do zawarcia prawdziwego (oficjalnego) związku małżeńskiego. Instytucja urfi została zaadaptowana w ciągu ostatnich kilkunastu lat w kontaktach między turystkami a lokalnymi mężczyznami, w ramach tzw. turystyki erotycznej czy romansu. Artykuł analizuje sposoby rozumienia i postrzegania małżeństwa urfi przez zachodnie turystki. Materiałem źródłowym są wypowiedzi kobiet na forach internetowych, poświęconych turystycznym kontaktom intymnym pomiędzy Europejkami a Arabami. Wyszczególniono kilka rodzajów narracji, wskazujących na takie aspekty jak potencjał seksualny partnera, urfi jako narzędzie dyskredytujące zachodnie kobiety, legitymację dla uprawiania seksu, oraz nieczyste intencje habiba. Motywy rodzinne mają w przedmiotowym dyskursie znaczenie minimalne, co podkreśla instrumentalny charakter relacji.

 

Słowa kluczowe: turystyka romansu; Egipt; urfi; malżeństwo

 

Romance or Family? Urfi Marriage and Western Female Tourists’ Perception of It, Egypt

 

Abstract

Unofficial marriage (Arabic nikah ‘urfi, zawag ‘urfi) is an innovation used primarily in Egypt. In view of the high cost of marriage, ‘urfi’s role is instrumental in religiously legitimising a relationship. At the same time it is a step to enter the true, i.e. official, marriage. The ‘urfi institution has been applied over the last few years to relationships between Western female tourists and local men within so-called sex tourism or romance. The article analyses ways of understanding and perception of ‘urfi marriage by Western female tourists. The source material consists of the women’s online posts on forums devoted to intimate touristic contacts between European women and Arabs. Several types of the narrative can be specified, such as the partner’s sexual potential, urfi as the tool of discrediting Western women engaged in the model, legitimacy for having sex, or impure intentions of habib (‘lover’). Family affairs are of minimal importance in the discourse, which emphasises instrumental nature of the relationship.

 

Keywords: romance tourism; Egypt; urfi; marriage