https://doi.org/10.51897/interalia/DCYP5478

FULL TEXT PDF

Tacierzyństwo w sieci – analiza nowego trendu i jego socjologiczne implikacje

Marta Bierca

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

 

 

Abstrakt:

Tekst opisuje kwestię indywidualizacji ról płciowych i ich redefinicji w odniesieniu do rodziny. Analiza skupia się na nowej wizji ojcostwa – modelu dopuszczającym męską troskę i wrażliwość, co przekłada się na aktywną i zaangażowaną opiekę nad dzieckiem (caring masculinity). Artykuł poddaje analizie wybrane blogi i portale internetowe redagowane przez mężczyzn, co następnie służy do rozważań nad współczesną kondycją ojca w Polsce i powiązanymi z nią dylematami.

 

Słowa kluczowe: tacierzyństwo; role; gender; role płciowo-kulturowe; rodzina; internet

 

 

Fatherhood in the Web: A New Trend’s Analysis and Sociological Implications

 

Abstract

The text describes the question of gender roles individualisation and their redefinition in relation to the notion of family. The analysis focuses on a new vision of fatherhood, i.e. a model that allows male care and sensitivity, which translates into active and committed child care (“caring masculinity”). The article is the analysis of selected Internet blogs and portals edited by men – source that will serve as material for reflection on both the condition of the father in contemporary Poland and dilemmas related to this.

 

Keywords: fatherhood; gender roles; family; internet