https://doi.org/10.51897/interalia/FLUJ4810

FULL TEXT PDF

Sosna z sześcioma rękami: wstęp

Mathias Foit

Freie Universität Berlin

 

Fragment

Niezwykłą historię hrabiny Diny Almy de Paradedy, która ostatnie tygodnie życia spędziła w Breslau, jak nazywano wówczas leżący w obrębie Cesarstwa Niemieckiego Wrocław, świat niemieckojęzyczny poznał za sprawą Jensa Doblera, który w 2010 r. ponownie wydał i opatrzył posłowiem napisaną ponad 100 lat wcześniej powieść Waltera Homanna pt. „Tagebuch einer männlichen Braut” („Pa­mięt­nik męskiej narzeczonej”), inspirowaną losami de Paradedy. W tym to posłowiu można odnaleźć zestawienie nielicznych pewnych faktów, przeplatanych z niewyjaśnionymi tajemnicami i domysłami dotyczącymi życia samozwańczej komtesy. Nie wiadomo, czy urodzona jako Alfred (bądź Alfredo) H. (a może P.?) Dina faktycznie miała szlacheckie pochodzenie; kim był jej biologiczny ojciec i czy na­prawdę był hiszpańskim konsulem w Rio de Janeiro; jaka relacja łączyła ją z jej ojczymem, nie­mieckim lekarzem, który poślubił pewną owdowiałą Brazylijkę; czy ukochany Diny znał jej sekret, a zaręczyny zerwał tylko ze względu na reakcję i naciski ze strony jego rodziny; i wreszcie, kto i dlaczego złożył donos na hrabinę. Pewnym jest natomiast, że tragiczna historia jednej z pierwszych znanych z imienia i nazwiska osób trans* w Europie Środkowej poruszyła opinię publiczną nie tylko w Niemczech, ale i m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Nowej Zelandii. Oprócz licznych artykułów pra­sowych, nierzadko podających sprzeczne informacje i przez to utrudniających dokładną rekonstrukcję tamtych wyda­rzeń, w druku pojawiły się też co najmniej dwie powieści inspirowane losami „męskiej narzeczonej” z Wrocławia, w tym właśnie utwór Homanna, i to już w parę miesięcy po skandalu wy­wołanym jej samobójczą śmiercią, co niewątpliwie świadczy o medialnej nośności i popularności tej historii. Ja sam natknąłem się na nią w trakcie badań do pracy doktorskiej na temat życia osób nie heteronor­matywnych na przełomie XIX i XX wieku oraz w okresie międzywojennym na byłych terenach nie­mieć­kich, obecnie należących do Polski.

 

A Pine with Six Hands: Introduction

Extract

The extraordinary story of Countess Dina Alma de Paradeda, who spent the final weeks of her life in Breslau (modern-day Wrocław, which, at the time, lay within the borders of the German Empire), was introduced to the German-speaking world by Jens Dobler. In 2010, Dobler republished and appended an afterword to a more-than-one-hundred-year-old novel by Walter Homann, Tagebuch einer männlichen Braut [The Diary of a Male Bride], which had been inspired by incidents in de Paradeda’s life. The afterword catalogues the few definite facts as well as the unexplained mysteries and conjec­tures concerning the biography of the self-styled comtesse. It remains unknown whether Dina, born as Alfred (or Alfredo) H. (or P.?) and came of an aristocratic background; who her biological father was and if he really was a Spanish consul in Rio de Janeiro; what the nature of her relationship with her stepfather (a German doctor who had married a Brazilian widow) was; whether or not Dina’s fiancé knew her secret and if he was possibly pressured into breaking the engagement by his family; and finally, who and why reported the countess to the police. Certain, however, is the fact that the tragic history of one of the first identifiable trans* individuals in Central Europe inflamed public opinion not only in Germany, but also in the United States and New Zealand. In addition to numerous press articles, frequently contradicting one another and thus making it more difficult to reconstruct those events, at least two novels inspired by the predicaments of the “Breslau male bride” appeared in print. The fact that they came out just months following the scandal caused by her suicidal death clearly attests to the wide publicity and popularity this story enjoyed. I myself came across it while doing doctoral research on the life of queer people in the late-nineteenth and early-twentieth century in German territories that passed under Polish rule in 1945.