https://doi.org/10.51897/interalia/TNOM5472

FULL TEXT PDF

Przeciw metodologii?

Monika Kłosowska

Uniwersytet Warszawski

 

Abstrakt

W artykule przyglądam się krytycznie swojemu procesowi badawczemu opartemu na wywiadach swobodnych z osobami o doświadczeniu życia jako kobiety. Rewiduję powzięte wcześniej postanowienia, inspirując się już nie tylko metodologią feministyczną, ale przede wszystkim teorią queer. Sporo miejsca poświęcam problemom etycznym związanym z relacją badaczka-badana, w szczególności sytuacjom głębokiej zażyłości czy więzi seksualnych, jakie mogą występować w tym układzie przed, w trakcie czy po realizacji wywiadu. Zainspirowana doświadczeniami akademiczek i akademików spoza Polski docieram do momentu, w którym jedynie ujawnienie kontekstu rozmowy, w formie komentarza, oraz publikacja całego wywiadu, bez jakichkolwiek interwencji z mojej strony mogą uczynić relację mniej hierarchiczną, wciąż jednak nie na tyle, by w zupełności pozbyć się moralnych dylematów towarzyszącym badaniom społecznym.

 

Słowa kluczowe: socjologia; metodologia; queer; autoetnografia; etyka; niehierarchiczność

 

 

Against Methodology?

 

Abstract

In the article I critically examine my own research process based on unstructured interviews concerning the interviewees’ lives as women. Inspired by feminist methodology and, above all, by queer theory, I reassess my prior resolutions. I pay attention to the ethical problems ensuing from the interviewer-interviewee relation, particularly in cases involving deep intimacy and sexual relations before, during, or after the interview. Having contemplated the experiences of foreign academics, I arrive at the conclusion that only revealing the context of the conversation in the form of a commentary and publishing the full, unedited interview can make the interviewer-interviewee relation less hierarchical, though even this is not enough to dispel all the moral dilemmas accompanying social research.

 

Keywords: social science; queer methodology; autoethnography; ethics; non-hierarchicality