https://doi.org/10.51897/interalia/FKPE4641

FULL TEXT PDF

Drag kings – kamp czy zaangażowanie polityczne? Analiza zjawiska drag na przykładzie polskich drag kingów

Iwona Stasik

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 

Abstrakt

Niniejsza praca koncentruje się wokół tematyki występów drag kingowych. Autorka próbuje odpowiedzieć w niej na pytanie, czym jest występ drag kings – zabawą, kampem, czy może zaangażowaniem politycznym. W części pierwszej zarysowane zostały konteksty teoretyczne badanego zjawiska, a także przedstawiono wyniki dotychczasowych badań. Druga część artykułu zawiera prezentację wyników badań własnych. Badania prowadzone były metodą etnograficzną, a użyte techniki to wywiad pogłębiony oraz analiza treści. Przeprowadzone zostały 4 wywiady z przedstawicielkami polskiej sceny drag kingowej, natomiast analizie treści zostały poddane nagrania 55 występów. Wyniki badań pozwalają sądzić, że choć polityczność jest mocno osadzona w występach drag kingowych, to jednak nie jest to jedyna kategoria, jaką można owe występy opisać.

Słowa kluczowe: Polska, występy drag kingowe, kamp, zabawa, zaangażowanie polityczne

 

Drag kings: camp or political involvement? Analysis of the phenomenon of drag: the case of Polish drag kings

Abstract

This article focuses on the phenomenon of the drag king scene. The author attempts at answering whether drag kings stand-ups are pure amusement, camp performance, or, possibly, an instance of political involvement. The first part of the article examines the theoretical contexts of the performance in question as well as previous research findings. The second part demonstrates the scope of author’s individual studies which included the application of the ethnographic method, together with content analysis techniques, and semi-structured interviewing. The data was collected in 4 interviews with Polish drag king representatives, and in 55 recordings of various performances. The results of the research suggest that political involvement is deeply rooted in drag king stand-ups. However, it is not the only category that can be applied to describe them.

Keywords: Poland, drag king shows, camp, play, political engagement