https://doi.org/10.51897/interalia/NYKJ3495

FULL TEXT PDF

Nienormatywność epizodyczna i normatywność tradycyjna w relacjach rodzinnych Ba’Aka w obliczu przemian

Urszula Markowska-Manista

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

 

Abstrakt:

Tekst powstał w oparciu o badania terenowe w Republice Środkowoafrykańskiej i analizy tekstów źródłowych. Jego celem jest przybliżenie zmieniających się w procesie przemian cywilizacyjnych – na przestrzeni ostatnich dwóch dekad – relacji rodzinnych w sąsiedzkim środowisku osad i wiosek zamieszkałych przez osoby należące do tradycyjnych społeczności Ba’Aka, Bantu (Mbimou, Gbaya) i Mbororo w regionie Sangha Mbaéré w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA). Zaprezentowane przykłady praktyk rodzinnych, konstruowania rodzin i więzi rodzinnych ukazują powstawanie tam nowych przestrzeni dla związków dotychczas nieobecnych w hermetycznych strukturach poszczególnych społeczności regionu, bądź relacji i praktyk nieaprobowanych (np. samotne macierzyństwo kobiet).

 

Słowa kluczowe: tradycyjne praktyki rodzinne; samotne macierzyństwo; klan; rodzina tradycyjna; rozwój

 

Episodic Non-Normativity and Traditional Normativity in Ba’Aka Family Relations in the Face of Changes

 

Abstract

The following text is based on field research in Central African Republic and an analysis of textual sources. It concerns family relations – altered within the last two decades by processes of civilisational change – in the environment of settlements and villages, where members of traditional Ba’Aka, Bantu (Mbimou, Gbaya) and Mbororo communities live as neighbours in the Sangha Mbaéré region of the Central African Republic (CAR). Examples of family practices as well as the construction of families and family ties show the creation of new spaces for relationships, which were heretofore absent from the hermetic structures of individual communities in the region. Relationships and practices previously unacceptable and sporadically-appearing emerge too (e.g. single motherhood.)

 

Keywords: traditional family practices; single motherhood; klan; traditional family; development