https://doi.org/10.51897/interalia/MHHU3245

FULL TEXT PDF

Wstęp: Co może być odmieńcze i czym może stać się odmieńczość?

 

Fragment

Tematycznie zróżnicowany 15. numer czasopisma InterAlia przyczynia się do poszerzenia znaczenia słowa „odmieńcze” na różne, nieoczekiwane sposoby. Z jednej strony zawiera on hiszpańskie tłuma­czenia przełomowych dla studiów queer esejów Lee Edelmana i Davida M. Halperina, z drugiej zaś nakłania nas również do zastanowienia się nad odmieńczością figury palacza, muzyki granej na kra­jalnicy do jajek, osoby dorosłej, która odmawia wyrzeczenia się dzieciństwa, gadającej sosny, która opowiada melodramatyczną baśń z czasów Republiki Weimarskiej, czy urodzonej w Montanie pisarki, która nauczyła się mówić językiem swego męża imigranta na tyle dobrze, by stać się poetką szano­waną w Ukrainie, a następnie „wyszła z szafy” jako lesbijka i opublikowała pierwszy amerykański best-seller o gejach. Ponadto, niniejszy numer wyraża zaniepokojenie kondycją i przyszłością studiów queer w różnych miejscach na świecie, a także zjawiskiem utowarowienia odmieńczych tożsamości za sprawą wprowadzania do globalnej gospodarki informacyjnej preferowanych zaimków płciowych i innych informacji osobistych. Wreszcie numer ten drąży odwieczny problem pozornego braku pod­staw dla wspólnoty osób identyfikujących się jako odmieńcy, którzy nie mają ze sobą nic wspól­nego poza swym jednostkowym pożądaniem. Czym może być odmieńczość – pytają autorzy tekstów, które tu publikujemy – i co może być odmieńcze w sensie politycznym, filozoficznym i estetycznym?

 

Introduction: What Can Be Queer and What Can Queer Be?

 

Extract

This heterogeneous issue of InterAlia works hard to stretch the meaning of queer in unexpected ways. While it includes the Spanish translations of seminal queer studies essays by Lee Edelman and David M. Halperin, it also contemplates the queerness of the figure of the smoker, the music made by an egg slicer, the adult who refuses to renounce childhood, the talking pine tree that spins a melodramatic tale of the Weimar Republic, and the Montana-born writer who learned her immigrant husband’s language – Ukrainian – well enough to be recognized as a poet in Ukraine, then came out as a lesbian, and went on to publish the first American bestseller about gay men. This issue of InterAlia also worries about the condition and prospects of queer studies in various places, and about the commodification of queer identities as a consequence of feeding preferred gender pronouns and other personal data into the global information economy. Finally, this issue probes the perennial question of the apparent absence of a ground for community among self-identified queers, who have nothing in common but their singular desire. What, ask the contributors to this issue, can queer be/be queer politically, philosophically, aesthetically?