https://doi.org/10.51897/interalia/COTO6884

FULL TEXT PDF

Mężczyźni z niepełnosprawnością fizyczną jako klienci agencji towarzyskich. Perspektywa pracownic seksualnych

Izabela Ślęzak

Uniwersytet Łódzki

 

Abstrakt

Choć w ostatnich latach naukowcy coraz częściej poruszają w badaniach empirycznych temat seksualności osób niepełnosprawnych, potoczna wiedza na ten temat pozostaje fragmentaryczna oraz przepełniona stereotypami. Sposoby zaspokajania przez osoby niepełnosprawne potrzeb w tym zakresie objęte są tabu, szczególnie, jeśli wiążą się z innymi stabuizowanymi sferami, np. komercyjnymi usługami seksualnymi. Tymczasem osoby niepełnosprawne stanowią jedną z kategorii klientów odwiedzających pracowników seksualnych. W rezultacie mamy do czynienia ze specyficzną sytuacją, w której osoby społecznie spychane na margines (pracownicy seksualni) spotykają się z niepełnosprawnymi klientami, którzy nie tylko są społecznie wykluczani, ale także w powszechnym rozumieniu pozbawieni potrzeb seksualnych. Artykuł przedstawia perspektywę kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich, które spotkały się z niepełnosprawnymi klientami. Prezentuje sposób, w jaki postrzegały one potrzeby seksualne u tej kategorii mężczyzn oraz jak definiowały swoją rolę w ich zaspokojeniu. Przedstawia także sposoby postrzegania przez pracownice seksualne ciała niepełnosprawnych mężczyzn, co przekładało się na gotowość przyjęcia ich w roli klientów. Dane empiryczne będące podstawą artykułu pochodzą z wywiadów swobodnych z pracownicami agencji towarzyskich przeprowadzonych w ramach projektu dotyczącego sytuacji pracy kobiet w agencjach. Zostały one poddane analizie za pomocą procedur analitycznych metodologii teorii ugruntowanej.

 

Słowa kluczowe: agencje towarzyskie; praca seksualna; prostytucja; niepełnosprawni mężczyźni; potrzeby seksualne

 

 

Physically Disabled Men as Clients of Sex Agencies: The Perspective of Female Sex Workers

 

Abstract

Although scholars have increasingly been raising the topic of sexuality in recent years, the general knowledge within this field remains partial and based on stereotypes. The ways in which disabled persons fulfill their sexual needs are taboo, especially if they relate to other tabooed spheres, such as commercial sexual services. Meanwhile, the disabled are a category of clients who visit sex workers. As a result, we encounter a specific situation in which socially marginalized persons (sex workers) meet disabled individuals, who are not only socially excluded but also deprived of the means to fulfill their sexual needs. Presenting the perspective of women who, as providers of sexual services in escort agencies, have encountered disabled clients, this article examines the women’s perception of the disabled men’s sexual needs, and the way they define their role in fulfilling those needs. Furthermore, the article asks how the female sex workers’ perception of the disabled men’s bodies accounts for their reluctance to accept them as clients. The empirical data forming the basis of the article come from unstructured interviews focused on the female escort agency employees’ work situation. Analytical procedures associated with grounded theory were used to analyze the data.

 

Keywords: escort agencies; sex work; prostitution; men with disabilities; sexual needs