https://doi.org/10.51897/interalia/GBAK8534

FULL TEXT PDF

Problematyka (nie)męskości w procesie psychoterapii

Mateusz Kobryn

 

Abstrakt

Autor artykułu podejmuje próbę przedstawienia związków między socjologicznymi koncepcjami konstruowania tożsamości płciowej mężczyzny (gendering) a teorią i praktyką psychoterapii psychoanalitycznej. Złożoność procesów (wewnątrz-jednostkowych oraz społecznych), w którym mężczyzna rozeznaje swoją identyfikację płciową, orientację seksualną oraz tożsamość, przysparza wielu wymagających interdyscyplinarnej analizy problemów teoretycznych i praktycznych. Artykuł ukazuje dylematy związane z różnymi wariantami przebiegu identyfikacji płciowej współczesnego mężczyzny oraz trudności, jakie ta różnorodność przysparza psychoterapeutom. Autor wskazuje na potencjał teorii socjologicznych, postulujących odrzucenie kategorii płci biologicznej, które to koncepcje mogą posłużyć psychoterapeutom jako inspiracja do pracy z osobami niewpisującymi się w ogólnie przyjęte schematy płciowości i seksualności.

 

Słowa kluczowe: psychoterapia psychoanalityczna, konstruowanie tożsamości płciowej, męskość, heteronormatywność, homoseksualność

 

The issue of (un)manliness in psychotherapy process

Abstract

The author tries to demonstrate the relations between sociological concepts of constructing men’s gender identity and the theory and practice of psychoanalytic psychotherapy. The complexity of the processes (intra-individual and social), in which a man recognizes his gender identity and sexual orientation, causes many theoretical and practical problems which require an interdisciplinary analysis. The article presents the dilemmas associated with different variants of modern man’s gender identity and the difficulties for psychotherapists to negotiate them. The author points to the potential of sociological theories calling for the rejection of the category of biological sex, which can serve as inspiration for psychotherapists working with individuals being outside the common scheme of sexuality and gender.

Keywords: psychoanalytic psychotherapy, gendering, identity, masculinity, heteronormativity, homosexuality