https://doi.org/10.51897/interalia/QWSK8627

FULL TEXT PDF

(Trans)mężczyźni, (trans)kobiety i seksualność.
O społecznym konstruowaniu seksualności w odniesieniu do osób transpłciowych

Anna Kłonkowska

Uniwersytet Gdański

 

Abstrakt

Artykuł dotyczy orientacji seksualnej osób transpłciowych oraz – związanych z dyskursem eksperckim – strategii normatywizacji seksualności omawianej grupy osób. Oparty jest na analizie jakościowej wypowiedzi osób transpłciowych, które to wypowiedzi odnosiły się do orientacji seksualnej tych osób. Wychodząc z założeń konstrukcjonizmu społecznego, autorka artykułu próbuje pokazać, że sposób ujmowania płci i seksualności odnoszący się do binarnych kategorii opisu i klasyfikacji (takich jak: mężczyzna/kobieta, heteroseksualność/homoseksualność, cispłciowość/transpłciowość, etc.) stanowi konstrukt dyskursu zakotwiczonego w esencjalnej koncepcji płci i seksualności. Zgodnie zaś z urządzeniem wiedzy/władzy (Foucault), dyskurs ten legitymizuje określoną wizję ładu społecznego oraz służy poszczególnym strategiom normatywizującym.

Słowa kluczowe: transpłciowość, (trans)mężczyźni, (trans)kobiety, seksualność, społeczne konstruowanie płci, dyskurs

 

(Trans)men, (trans)women and sexuality. On social construction of sexuality in relation to transgender people

Abstract

The paper concerns sexual orientation of transgender people and expert discourse strategies of normativisation of sexuality of the mentioned group of people. The paper is based on qualitative analysis of transgender people’s statements concerning their sexual orientation. Basing on the assumptions of social constructionism, author of the paper tries to demonstrate that the common manner of presenting sex, gender and sexuality referring to the binary categories of description and classification (man/woman, heterosexuality/homosexuality, cisgenderism/transgenderism, etc.) is a construct of discourse based on the essentialist concept of sex, gender and sexuality. In accordance to the concept of the tool of power-knowledge (Foucault), this discourse legitimizes a definite idea of social order and supports definite strategies of normativization.

Keywords: transgender, (trans)men, (trans)women, sexuality, social construction of gender, discourse