https://doi.org/10.51897/interalia/WFAB8953

FULL TEXT PDF

Czym jest i po co jest krytyka?
O możliwościach i granicach krytyki feministycznej dzisiaj

Sabine Hark

Technische Universität Berlin

 

Abstrakt

Artykuł oparty jest na filozoficznych rozważaniach na temat potencjału dzisiejszej krytycznej teorii feministycznej. Autorka traktuje krytykę feministyczną jako projekt służący wyjaśnianiu relacji między wiedzą, władzą i sposobami bycia, oraz jako praktykę sprawdzania reżimów zrozumiałości, które dyktują, co jest możliwe do zrealizowania, a co nie jest.

 

Słowa kluczowe: feminizm, krytyka, reżimy zrozumiałości, władza, wiedza, sposoby bycia, wykluczenie, uznanie

 

What is critique and what is it for? On the potential and limits of feminist critique today

 

Abstract

The article is constitutes a philosophical reflection on the potential of contemporary feminist critical theory. The author understands feminist critique as a project aimed at elucidating the relations between knowledge, power, and ways of being – and as the practice of testing the regimes of intelligibility that dictate what is and what is not realizable.

 

Keywords: Feminism, critique, regimes of intelligibility, power, knowledge, ways of being, exclusion, recognition